صفحه اصلی اخبار تلگرام به دنبال ایجاد زیرساخت بر مبنای بلاکچین و یک کریپتو کارنسی است.