صفحه اصلی اخبار کوتاه بازار الکترونیک ژاپن شروع به پذیرش بیتکوین می کند