صفحه اصلی اخبار بیتفینکس برای خروج سرمایه به کاربران آمریکائی ۹۰ روز وقت داده است.