صفحه اصلی اخبار کوتاه اکسچنج BTC-e: ما به کیف پول و داده ها دسترسی داریم و کنترل ارزهای دولتی در اختیار میزوس می باشد.